จะเปิดธุรกิจใหม่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้าง?

 นิติบุคคลใหม่ต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง

1. กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี
2. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)
4. จัดหาผู้ทำบัญชี "ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล"
5. ปิดงบและจัดทำงบการเงินประจำปี

 

 การส่งงบการเงินประจำปี

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วนบริษัท

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและ พาณิชย์มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจปี ยื่นต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ทั้งนี้แม้ว่าจะมิได้ประกอบกิจการ หรือหยุดกิจการชั่วคราวก็ตาม มิฉะนั้นจะมีความรับผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท

 บริษัทจำกัด
(1) บริษัทจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี พร้อมทั้งนำงบการเงินยื่นต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 1 เดือน นับแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้ แม้ว่า บริษัทจะยังมิได้ประกอบกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราวก็ตาม จะต้องนำส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นจะมีความ ผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท

(2) จัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ยังถือหุ้นอยู่ในเวลาประชุมสามัญประจำปี และรายชื่อ ผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นนับจากวันที่มีการประชุมสามัญครั้งที่แล้ว นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท

กรณีนิติบุคคลไม่จัดส่งงบการเงินประจำปีตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนิติบุคคลจะมีความผิดแล้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลก็มีความผิดต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับนิติบุคคลด้วย