บริการจดทะเบียน

        ปัญหาที่พบส่วนมากคือ การรับจดทะเบียนให้ท่านในราคาถูก แต่เอกสารและส่วนปลีกย่อยทั้งหมดท่านต้องเตรียมเอง ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ในแต่ละครั้งของการติดต่อในการให้เอกสารเพิ่มเติม และเมื่อจดทะเบียนบริษัทให้แล้ว ก็ไม่ขอจดสิ่งต่างๆ ที่บริษัทฯต้องมีตามกฎหมายให้ทำให้ท่านต้องเสียเวลาและเงินในการจ้างเพื่อจดขอเพิ่ม และเอกสารที่ท่านได้รับก็ไม่ครบถ้วนทำให้ท่านต้องเสียเวลาไปคัดเองใหม่  ทางเราจึงขอนำเสนอการจดทะเบียนแบบครบวงจร
    

บริการครบวงจรด้านจดทะเบียน พิเศษ!! ฟรีตรายาง และฟรีจองชื่อ

 

บริการจดทะเบียน ด้านอื่นๆ
  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตรายาง กรรมการ เข้า - ออก
   บริการขอหนังสือรับรองบริษัทห้างหุ้นส่วนและคัดรับรองเอกสารต่าง ๆ
   จดบัตรผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ของนายจ้าง และลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ