บริการจัดทำเงินเดือน

เพื่อความสะดวกในการจัดทำเงินเดือน โดยไม่ต้องลงทุนโปรแกรมเงินเดือน

และเพื่อเป็นความลับระหว่างองค์กร ป้องกันความขัดแย้งภายในบริษัท

เรามีทีมงานเพื่อจัดทำระบบเงินเดือนให้โดยเฉพาะ

1. ขอบเขตของงานบริการ
 รายละเอียดงาน (รายเดือน)
จัดทำรายงานดังนี้
  รายงานแสดงรายได้ - ค่าใช้จ่ายของพนักงานรายบุคคล
   รายงานแสดงวันทำงานของพนักงานรายบุคคล
   รายงานแบบคำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
   รายงานแบบคำนวณประกันสังคม (สปส1-10)
   รายงานการจ่ายเงินเดือนสุทธิ ใช้สำหรับนำส่งธนาคาร
   จัดทำ สลิบเงินเดือนแบบผนึก
   จัดทำ หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย รายบุคคล
   เตรียมตัวอย่างในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
การนำส่งแบบ ต่อ หน่วยงานราชการ
   ยื่นแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้างและลูกจ้าง
   ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
   ยื่นแบบรายงาน คำนวณประกันสังคม (สปส1-10)
   
หลักในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายบุคคล

หลักการกำหนด ราคา คิดเป็นรายบุคคล และ บริการรับส่ง - เอกสาร ถึงที่

ติดต่อ สำนักงาน ALL-WIN-ONE ACCOUNT & TAX
Tel./Fax. 02-736-8160     Hotline : 099 665 9916