บริการตรวจสอบ

 
   ไม่ว่าบริษัท จะยังมิได้ประกอบกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราวก็ตาม จะต้องนำส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นจะมีความ ผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นรับรอง และนำส่งหน่วยงานราชการ
   งานตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบและแสดงเห็นว่า ว่างบการเงินได้จัดทำถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ รวมถึง เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้อ่าน เพื่อได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
ขอบเขตงานบริการ
ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และจัดทำ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
หลักการกำหนด ราคา ขึ้นอยู่กับรายได้ ของกิจการ

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 3,000 บาท (งบไม่ดำเนินการ)
ติดต่อ สำนักงาน ALL-WIN-ONE ACCOUNT & TAX
Tel./Fax. 02-736-8160     Hotline : 099 665 9916