บริการจัดทำบัญชีและภาษี

**ทีมงานเรามีหน้าที่แทนสมุห์บัญชีคนหนึ่ง เพื่อให้คุณ ประหยัด ค่าใช้จ่าย **

รายงานสถานะผลประกอบการทุกเดือน
 สำหรับลูกค้านิติบุคคล
1. จัดทำเอกสารบัญชีละเอียดทุกใบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนวินโดว์ที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
    และลงรายการทางบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. จัดทำงบการเงิน ดังนี้
  2.1 บัญชีแยกประเภท
  2.2 บัญชีงบทดลอง
  2.3 งบดุล
  2.4 งบกำไรขาดทุน
    แสดงรายงานทุกเดือน ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท ต่อเดือน (ราคารวมค่าปิดงบสิ้นปี)
3. รับปิดงบเฉพาะ ตอนสิ้นปี
4. จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณที่จ่าย แบบ ภงด.1 , ภงด. 2, ภงด.3 และ ภงด .53
5. จัดทำ รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
6. จัดทำ แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ทั้งกลางปี และสิ้นปี
  (ประมาณการภาษีฟรี ) เมื่อทำบัญชีรายเดือน
7. จัดทำแบบ สปช .3 และเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    กำหนด
8. จัดทำแบบ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี
 
 สำหรับ ลูกค้า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างร้าน
1. จัดทำ บัญชี รายรับ - รายจ่าย
2. ยื่น แบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี กรณีมีรายได้ ค่าเช่า อาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา และ
    เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม ขนส่ง
3. ยื่น แบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี กรณีมีเงินได้พึงประเมิน
 
เพื่อความยุติธรรม หลักการกำหนด ราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

 

สอบถามราคา ติดต่อ สำนักงาน ALL-WIN-ONE ACCOUNT & TAX
Tel./Fax. 02-736-8160      Hotline : 099 665 9916